“Ngày mà lòng mình buồn nhất trời sẽ đỗ cơn mưa”
Rainy day with old memories

#quanghuynhh